Πολιτική Απορρήτου

Η ORCO Α.Ε. δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Για τον σκοπό αυτό, συντάξαμε μια πολιτική η οποία περιγράφει όλα τα μέτρα που έχουμε λάβει για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Η πολιτική καλύπτει όλα τα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων τα δεδομένα των εργαζομένων και των επαγγελματικών επαφών, τα δεδομένα των προμηθευτών και των υπεργολάβων μας, καθώς και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο υλικό που μας παρέχουν οι πελάτες μας με σκοπό την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

Για πληροφορίες σχετικά με τον ΓΚΠΔ και τους κανόνες της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτή την ιστοσελίδα.

 

Οι αρχές μας

Η πολιτική μας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Είμαστε διαφανείς όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε και την περαιτέρω χρήση τους.
 • Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες μόνο για προκαθορισμένους σκοπούς και με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον σας.
 • Αποφεύγουμε τη μη απαραίτητη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.
 • Όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι εμπιστευτικά.
 • Εφαρμόζουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών, όπως πολιτικές IT και πολιτικές ορθής διαχείρισης.
 • Σεβόμαστε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας. Εσείς έχετε τον έλεγχο των πληροφοριών σας.
 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα εντός του επιτρεπτού πλαισίου βάσει του ΓΚΠΔ.

 

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε και από ποιες πηγές;

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν επικοινωνείτε μαζί μας για προϊόντα ή υπηρεσίες, όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή όταν χρησιμοποιούμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιες πηγές και μητρώα (όπως επαγγελματικές ενώσεις), από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες επαγγελματικής δικτύωσης (όπως το Twitter, το LinkedIn, το Proz.com, κ.λπ.). Γενικά, επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους πελάτες μας ή τους δυνητικούς πελάτες μας, τους υπεργολάβους ή τους προμηθευτές μας, τους υπαλλήλους μας και τους αιτούντες εργασία. Τα είδη των προσωπικών δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματική ιδιότητα, πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια πληρωμών ή πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που αφορούν την επαγγελματική μας σχέση.

Επιπλέον, ενδέχεται να επεξεργαστούμε έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα ως μέρος της υπηρεσίας που ζητούν οι πελάτες μας. Στις περιπτώσεις αυτές, συνάπτουμε συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων με τους πελάτες και τους υπεργολάβους μας, στις οποίες υπαγορεύονται οι πολιτικές, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις όλων των μερών όσον αφορά την επεξεργασία εγγράφων που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

Βασικοί στόχοι και νομική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες μας απαιτούν τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις μεταξύ μας συμβάσεις και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς.

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις συναφθείσες συμφωνίες και τις συναινέσεις, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Παροχή υπηρεσιών και διαχείριση πελατειακών σχέσεων (παροχή υπηρεσίας/προϊόντος, τιμολόγηση, υποστήριξη, ικανοποίηση πελατών κ.λπ.)
 • Επικοινωνία και εμπορία προϊόντων ή υπηρεσιών (κατόπιν συμφωνίας σας)
 • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων, δηλαδή εργαζομένων, αιτούντων εργασία, εξωτερικών υπεργολάβων, εκπαιδευομένων (συμβάσεις, πληρωμές, αξιολογήσεις κ.λπ.)
 • Νομικές υποχρεώσεις (όπως για λογιστικούς σκοπούς, για τις φορολογικές αρχές ή για τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης)

Με βάση τα ανωτέρω, οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας περιλαμβάνουν:

 • Την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων (πελάτης, υπεργολάβος, εργαζόμενος)
 • Τη συμμόρφωση με νομική απαίτηση
 • Την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σε εσάς, εφόσον έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες
 • Τις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη και την προαγωγή των νόμιμων συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της βελτίωσης των υπηρεσιών μας
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με δυνητική εργασία ή προσφορά εργασίας ή για να σας υποβάλουμε πρόταση επιχειρηματικής συνεργασίας, εφόσον έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα σας τα επεξεργάζονται οι εργαζόμενοι της ORCO στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους, όπως:

 • Φορολογικές αρχές, υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, δικαστήρια, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις
 • Φορείς που παρέχουν χρηματοοικονομικές, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμών (όπως τράπεζες, PayPal), υπηρεσίες λογιστικού και άλλου ελέγχου, νομικές υπηρεσίες
 • Επιχειρηματικούς εταίρους, προμηθευτές και υπεργολάβους για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης συνάπτουμε μαζί τους

 

Μεταβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ

Κατά κανόνα, τα δεδομένα σας δεν μεταβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ. Αν, σε ειδικές περιπτώσεις, τα δεδομένα σας μεταβιβαστούν όντως εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ότι υπόκεινται σε επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά βάσει νόμου, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού συλλογής τους. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υφίσταται άλλη νομική βάση επεξεργασίας ή εάν αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την εν λόγω επεξεργασία.

 

Με ποιον τρόπο προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή και έχουμε λάβει εύλογες προφυλάξεις για την προστασία τους βάσει γενικών πρακτικών. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε δεν δημοσιοποιούνται και η πρόσβαση περιορίζεται στα πρόσωπα ή τους υπεργολάβους που έχουν επιχειρηματική ανάγκη για την εν λόγω πρόσβαση. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα προστατεύεται μέσω διαφόρων πολιτικών διαχείρισης και πολιτικών ασφάλειας πληροφοριών, όπως οι κωδικοί πρόσβασης και τα δικαιώματα πρόσβασης.

 

Είναι απαραίτητο να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα;

Η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας είναι προαιρετική αλλά αναγκαία για την επίτευξη του στόχου των δραστηριοτήτων μας ή για την εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο των προσωπικών δεδομένων σας, έχετε δικαίωμα να τα διορθώνετε ή να τα επικαιροποιείτε, να θέτετε περιορισμούς στην επεξεργασία τους, να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Αν η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να υποβάλλετε τυχόν αιτήματα σχετικά με τα προαναφερθέντα δικαιώματα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@orco.gr.

Αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

 

Επικαιροποίηση της πολιτικής απορρήτου μας

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τη συγκεκριμένη πολιτική ανάλογα με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας ή τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Τυχόν αλλαγές θα δημοσιοποιούνται στον δικτυακό τόπο μας. Η τελευταία τροποποίηση της παρούσας πολιτικής απορρήτου πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2018.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

ORCO Α.Ε.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 6

10674 Αθήνα, Ελλάδα

Αριθμός μητρώου της εταιρείας 0002244101000

 

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@orco.gr, τηλεφωνικά στο +30 210 7236001 ή με γραπτή επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση.

 

 

 • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System