Εκτίμηση Δυνατότητας Εξελληνισμού και Διαχείριση Έργων

Το Τμήμα μετάφρασης και εξελληνισμού της ORCO είναι πλέον σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες εκτίμησης δυνατότητας μετάφρασης, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες διαχείρισης για μεταφραστικά έργα όλων των ειδών. Ενδεικτικά, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες, πάντα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη και στη φύση του έργου:

 

Ανάλυση και εκτίμηση δυνατότητας μετάφρασης: Είναι δυνατή η μετάφραση του προϊόντος σας από και προς τα Ελληνικά;

Αναλαμβάνουμε την πλήρη αξιολόγηση του αρχικού προϊόντος όσον αφορά την προσαρμογή του στην ελληνική αγορά. Στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι η εξέταση της λειτουργικότητας και της καταλληλότητας ενός προϊόντος για την τοπική αγορά, καθώς και η εκτίμηση της καταλληλότητας του προϊόντος για μετάφραση από πρακτικής άποψης. Προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα ενός προϊόντος, εξετάζεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους εξής τομείς:
  • Λειτουργία σε ελληνόφωνο περιβάλλον εργασίας: ελληνικά λειτουργικά συστήματα, θέματα λογισμικού και υλικού, χρήση ελληνικών χαρακτήρων, κλπ.
  • Εξέταση λειτουργικότητας για την ελληνική αγορά: Συμμόρφωση με την ελληνική νομοθεσία, ήθη και πρακτικές, σωστή εφαρμογή εντολών ταξινόμησης, προσαρμογή μορφών ημερομηνιών, αριθμών και νομισμάτων, χρήση της γλώσσας ανάλογα με τη λειτουργικότητα και την καταλληλότητα για τα τοπικά δεδομένα, κλπ.
  • Εξέταση δυνατότητας τοπικής προσαρμογής σε τεχνικό και γλωσσικό επίπεδο: Κωδικοσελίδες, γραμματοσειρές, στοιχεία τοπικών ρυθμίσεων, όρια χαρακτήρων, κλπ.
  • Εξέταση δυνατότητας υλοποίησης: Εκτίμηση βαθμού δυσκολίας μετάφρασης σε συνάρτηση με τον όγκο, εκτίμηση δυσκολίας εύρεσης κατάλληλων μεταφραστών, ειδικές διαδικασίες, χρονοδιάγραμμα, κόστος, κλπ.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες μετάφρασης και διαχείριση έργων

Έχοντας αποκτήσει τεράστια εμπειρία σε μια μεγάλη ποικιλία έργων τοπικής προσαρμογής, η ORCO προσφέρει την τεχνογνωσία της και στους πελάτες της, βοηθώντας τους να ελαχιστοποιήσουν το κόστος και τον κίνδυνο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου. Επίσης, παρέχει ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Για κάθε έργο μετάφρασης, αξιολογούνται οι εξής τομείς:
  • Σχεδιασμός έργου: εκτίμηση του απαιτούμενου όγκου εργασίας, των απαραίτητων δεξιοτήτων, του χρονοδιαγράμματος του έργου, του απαιτούμενου υλικού, λογισμικού και των απαραίτητων εργαλείων, των απαιτήσεων σε εργατικό δυναμικό, κλπ.
  • Προετοιμασία έργου: ανάθεση εργασιών, δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας (λογισμικού, υλικού, μεταφραστικών εργαλείων), δημιουργία υλικού αναφοράς και γλωσσάριου για το έργο, προετοιμασία ειδικών οδηγιών για το έργο, εκτίμηση και προετοιμασία του προς μετάφραση υλικού, δημιουργία συστήματος παρακολούθησης αρχείων και προόδου, δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και ειδικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ.
  • Εκτέλεση έργου: παρακολούθηση ποιότητας και αξιολόγηση ανά εργασία (μετάφραση, διόρθωση, επαλήθευση, έλεγχος, προσαρμογή εικαστικού, DTP, κλπ.), εντοπισμός υπαρχόντων και πιθανών προβλημάτων, σχεδιασμός και υλοποίηση βελτιστοποιημένων λύσεων, κλπ.
  • Ολοκλήρωση έργου: διαχείριση παραδοτέου υλικού, αρχειοθέτηση, επεξεργασία πληροφοριακού και γλωσσικού υλικού, εκτίμηση κύκλου ζωής έργου, κλπ.

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System