Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Για Πληροφορική & Προϊόντα

Με την εμφάνιση και διάδοση ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων στην ελληνική αγορά κατά τη δεκαετία του 1980, το τμήμα αυτό της ORCO οργανώθηκε και δραστηριοποιήθηκε αμέσως, ώστε πολύ γρήγορα να  αποτελέσει ένα πολύ βασικό επιχειρησιακό τομέα της εταιρείας.  Μεγάλη ποικιλία συμβουλευτικών έργων πληροφορικής εκτελέστηκαν, από την απλή ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών μέχρι το σχεδιασμό ολοκληρωμένων μηχανοργανωτικών λύσεων βασισμένων σε πληροφοριακά συστήματα και άλλο συναφή εξοπλισμό εγκατεστημένο στο εκάστοτε επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Ένα τυπικό συμβουλευτικό έργο πληροφορικής απαιτεί βαθιά γνώση του επιχειρησιακού και λειτουργικού περιβάλλοντος ενός πελάτη, την ανάλυση της προτεινόμενης μηχανογραφικής υποδομής, την αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου συστήματος και του συναφούς λογισμικού εφαρμογών, καθώς και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης λύσης.  Η ευθύνη, την οποία αναλαμβάνει ο Σύμβουλος για την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου πληροφορικής, είναι τεράστια, δεδομένου του υψηλού κόστους της επένδυσης για την πραγματοποίηση της λύσης που εκείνος προτείνει.   Επομένως, η εκτέλεση έργων αυτού του είδους απαιτεί τεχνική επάρκεια, τεχνογνωσία και ομαδική εργασία στο υψηλότερο επίπεδο. 

Οι κυριότεροι τομείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής, οι οποίες προσφέρονται στους πελάτες μας είναι οι εξής:

  • Ανάλυση Συστημάτων
  • Εκπόνηση Προγραμμάτων
  • Εισαγωγή & Επεξεργασία Δεδομένων
  • Διαχείριση Δεδομένων
  • Στατιστική Ανάλυση

Σε πολλά σύνθετα έργα πληροφορικής, οι ομάδες έργου ενισχύονται και συνδυάζονται με ειδικούς επιχειρησιακούς ερευνητές της εταιρείας προκειμένου να σχεδιαστεί και προταθεί στον πελάτη η άριστη επιχειρησιακή και λειτουργική λύση μαζί με την βέλτιστη μηχανογραφική πρόταση.

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System