Διασφάλιση Ποιότητας

Η διασφάλιση της ποιότητας επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα άτομα, εργαλεία και μεθοδολογία για κάθε έργο. Όμως η επιλογή των σωστών ατόμων και των σωστών εργαλείων δεν είναι αρκετή. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος, είναι αναγκαίο να οριστούν εντατικές και αυστηρές διαδικασίες για κάθε στάδιο του κύκλου της μετάφρασης. Για αυτόν το λόγο, έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

 

Η ORCO έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ειδικές τυποποιημένες διαδικασίες για την αξιολόγηση, την προετοιμασία, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και τη διασφάλιση ποιότητας για όλα τα έργα μετάφρασης και εξελληνισμού που αναλαμβάνει. Παρόμοιες διαδικασίες χρησιμοποιούνται και για την επιλογή και την εκπαίδευση των εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών μας. Η διαδικασία παραγωγής υποστηρίζεται επίσης από μια μεγάλη γκάμα ειδικών εργαλείων, καθώς και από τεράστιους όγκους πληροφοριακού υλικού, σε συνδυασμό με αυτοματοποιημένες διεργασίες και μεθόδους παραγωγής.

Νέοι συνεργάτες

Η διαδικασία επιλογής νέων εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών αποτελείται συνήθως από τα εξής τέσσερα στάδια:

  • Αξιολόγηση τυπικών προσόντων (βιογραφικών, τίτλων σπουδών) και συστάσεων
  • Προσωπική συνέντευξη με τον υποψήφιο
  • Υποβολή ενός δοκιμαστικού από τον υποψήφιο
  • Οι υποψήφιοι που επιλέγονται προσλαμβάνονται για μια δοκιμαστική περίοδο δύο μηνών για περαιτέρω αξιολόγηση

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, τα προσόντα που αναζητούμε και τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης, ανατρέξτε στη σελίδα Συνεργασία με την ORCO.


Εκπαίδευση προσωπικού

Όλοι οι νέοι συνεργάτες μας περνούν από μια εισαγωγική εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να εξοικειωθούν με τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις απαιτήσεις ποιότητάς μας, καθώς και με τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών και των έργων μας. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η αρχική εκπαιδευτική διαδικασία, η δουλειά τους παρακολουθείται συστηματικά για χρονικό διάστημα δύο μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου επισημαίνονται και αντιμετωπίζονται τυχόν αδυναμίες, προκειμένου να εξαλειφθούν από νωρίς.


Το μόνιμο προσωπικό μας καλείται να παρακολουθήσει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με νέα εργαλεία, νέες τεχνολογίες και τις νέες εξελίξεις στο χώρο της μετάφρασης, ώστε να είναι πάντα σε θέση να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνουμε.


Το ίδιο ισχύει σε γενικές γραμμές και για τους υπόλοιπους συνεργάτες μας. Οι εξωτερικοί συνεργάτες καλούνται επίσης να περάσουν από μια αρχική διαδικασία εκπαίδευσης και από μια περίοδο αξιολόγησης. Επιπλέον, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, διοργανώνονται ειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία πρέπει να παρακολουθήσουν όλοι οι συμμετέχοντες προκειμένου να ενημερωθούν για τις ειδικές απαιτήσεις ενός έργου και τον τρόπο χρήσης νέων τεχνολογιών και εργαλείων μετάφρασης.


Τόσο οι εσωτερικοί, όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας έχουν πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριακού υλικού και οδηγιών, η πρόσβαση στον οποίο γίνεται είτε κατ' απαίτηση, είτε μέσω της εταιρικής μας σελίδας Wiki.


Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση του προσωπικού αξιολογείται τακτικά και παρέχεται πάντα η απαραίτητη καθοδήγηση.


Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας

Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της εργασίας μας διασφαλίζεται από μια σειρά από προσεκτικά σχεδιασμένες και δοκιμασμένες διαδικασίες, οι οποίες εξελίσσονται σε βάθος χρόνου.

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System